LEVERINGS- EN UITVOERINGS-VOORWAARDEN

Logo Tegeltechniek J. van Dijk small

Arikel 1:
toepasselijkheid
Deze leverings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot alle uit te voeren werkzaamheden en leveringen van daarmee verbandhoudende materialen van Tegeltechniek J. van Dijk te Baarlo, gemeente Maasbree, hierna verder te noemen “opdrachtnemer”.
Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

Artikel 2: aanvaarding voorwaarden Indien opdrachtgever bij de acceptatie van het door opdrachtnemer gedane aanbod uitdrukkelijk de
toepasselijkheid van deze leverings- en uitvoeringsvoorwaarden weerspreekt en naar zijn eigen algemene voorwaarden verwijst, wordt het aanbod van opdrachtnemer geacht niet te zijn aanvaard. Indien opdrachtgever bij aanvaarding van het aanbod van opdrachtnemer de toepasselijkheid van deze leverings- en uitvoeringsvoorwaarden niet uitdrukkelijk weerspreekt, kunnen mogelijke leveringsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden c.q.
inkoopvoorwaarden van opdrachtgever nimmer van toepassing zijn. Te allen tijde zal gelden dat de leverings-, verkoop- c.q. inkoopvoorwaarden van opdrachtgever slechts dan voor opdrachtnemer bindend zullen zijn, indien opdrachtnemer zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3:
totstandkoming overeenkomst
Na acceptatie van de aanbieding zal de opdrachtnemer aan de opdrachtgever de opdracht schriftelijk bevestigen. De overeenkomst is voor de opdrachtnemer eerst bindend, indien de opdrachtgever de schriftelijke bevestiging zoals hierboven bedoeld, voor accoord heeft ondertekend en verzonden en door opdrachtnemers is ontvangen.

Artikel 4:
aanbieding
Aanbiedingen van opdrachtnemer
– in welke vorm dan ook gedaan
– zijn, tenzij uitdrukkelijk anders
door opdrachtnemer is vermeld, vrijblijvend. Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft
opdrachtnemer het recht de aanbieding binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanbieding te herroepen. De aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden en leveranties van de daarbij behorende materialen onder normale omstandigheden en gedurende de voor opdrachtnemer normale werktijden.

Artikel 5:
vertragingskosten
Wanneer de opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden dient te wachten als gevolg van
door opdrachtgever c.q. derden te verrichten werkzaamheden, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn aan de opdrachtgever daaraan verbonden kosten in rekening te brengen.

Artikel 6:
prijswijziging
Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaat, is
opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 7:
verplichtingen opdrachtgever en uitvoering werk
Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen, dat de werkzaamheden die niet behoren tot de aan
opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden, zo tijdig zijn verricht, dat uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt.
Opdrachtgever verleent voldoende hulp bij het lossen en de opslag van de aan te voeren materialen. Voorde opslag van tegels, materialen en hulpmaterieel, dient een droge, goed afsluitbare ruimte aanwezig te zijn. Verticaal transport wordt door opdrachtnemer verzorgd. Eventueel benodigd steigerwerk, electrische stroom, water alsmede
hulpmaterialen zoals verlichting en kruiwagens, worden door opdrachtgever kosteloos ter beschikking gesteld.

Artikel 8:
levertijd
De door de opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Artikel 9:
meerwerk
De opdrachtnemer zal het uitgevoerde meer werk en gemaakte meer kosten in rekening brengen aan opdrachtgever, ongeacht of deze al dan niet daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.

Artikel 10:
eigendomsvoorbehoud
Zolang opdrachtgever de tegenprestatie voor krachtens deze overeenkomst geleverde of te leveren zaken, de tegenprestatie voor naast
de levering te verrichten werkzaamheden c.q. schadevergoeding wegens tekortkomingen niet heeft geleverd, blijven de door opdrachtnemer aangevoerde materialen eigendom van de opdrachtnemer.

Artikel 11
risico materialen
Vanaf het moment van aanvoer van de materialen op het werk, zijn de materialen voor rekening en risico van opdrachtgever met name ingeval van verlies, beschadiging door welke oorzaak ook ontstaan, en diefstal of verduistering.

Artikel 12:
aansprakelijkheid opdrachtnemer
Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor:
• waterdichtheid van tegelwerk;
• het optreden van krimp- of
zetscheurtjes in het tegelwerk als gevolg van scheuren in de ondergrond of als gevolg van krimping of uitzetting van het gebouw;

het loslaten van tegels, tenzij opdrachtgever aantoont dat dit een gevolg is van onjuist aanbrengen van tegels door verkoper;
• beschadiging aan andere materialen, tenzij opdrachtgever aantoont dat deze beschadiging een
gevolg van onzorgvuldig handelen van opdrachtnemer is;
• de gevolgen van het te vroegtijdig of onjuist in gebruik nemen van of te werken aan het (de)
tegelwerk(en) inclusief het onjuist schoonmaken;
• de gevolgen van aanwijzingen die door opdrachtgever of derden, die in opdracht van of
namens opdrachtgever handelen, die afwijken van de in de overeenkomst genoemde uitvoering;
• de optredende gebreken in
door opdrachtnemer gebruikte materialen, waarvan hij niet zelf de producent is, en de daaruit
voorvloeiende schade. Indien opdrachtnemer zelf de producent is van de geleverde materialen, zal dit door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever worden bevestigd.
• functionele ongeschiktheid van materialen en constructies, zowel bestaande als door opdrachtgever voorgeschreven, waarop of
waaraan de door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden dienen plaats te vinden.

Artikel 13:
niet toerekenbare tekortkoming Indien aan de zijde van de opdrachtnemer in de uitvoering van de overeenkomst sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht), is opdrachtnemer gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de
overeenkomst te ontbinden, dan wel door de rechter te doen ontbinden, zonder dat hij tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever of garantie gehouden zal zijn, met vergoeding door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer van door deze laatste gemaakte kosten.

Artikel 14:
garantie
De opdrachtnemer aanvaardt voor de uitvoering van het opgedragen werk en de levering van de bijkomende materialen geen verdere
aansprakelijkheid en geen verdere garantie, dan voor zover deze schriftelijk uitdrukkelijk aan opdrachtgever is gegeven.
Indien opdrachtgever meent dat de opdrachtnemer niet voldoet aan zijn garantieverplichtingen, ontslaat zulks opdrachtgever niet van de
nakoming van zijn verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit deze overeenkomst of andere met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, tenzij anders schriftelijk zou blijken. Indien en zolang de opdrachtgever niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig
voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van

deze overeenkomsten, gehouden tot nakoming van eventueel op zich genomen garantieverplichtingen.

Artikel 15:
opneming, oplevering, klachten
Onmiddellijk na het gereedkomen van de aan opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden en levering van bijkomende materialen, zal de opneming en de oplevering plaatsvinden. Klachten over de uitvoering van het opgedragen werk en de gebruikte materialen, kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien de klachten schriftelijk binnen veertien dagen na de oplevering zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn is indiening van klachten niet meer mogelijk en heeft de opdrachtgever alle rechten die hem dienaangaande ter beschikking stonden verloren.

Artikel 16:
betaling
Opdrachtgever is verplicht aan opdrachtnemer de verrichte werkzaamheden en geleverde materialen
te betalen binnen de overeengekomen termijn doch uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van verzending van de factuur. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door opdrachtnemer aangegeven wijze. Betalingen geschieden zonder enige korting of verrekening. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd contante betaling van de factuur te eisen. Opdrachtnemer is gerechtigd, indien daartoe naar zijn oordeel termen aanwezig zijn, de gehele of gedeeltelijke aanneemsom te vorderen bij wijze van vooruitbetaling of een voldoende zekerheid in
welke vorm dan ook te verlangen. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever na het verstrijken van 30 dagen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Door de niet-tijdige voldoening door de opdrachtgever van de
schuld, wordt de gehele schuld van opdrachtgever aan opdrachtnemer, ook het niet-vervallen gedeelte, terstond en ineens opeisbaar.
De opdrachtgever, die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald, is verplicht aan de verkoper de kosten te vergoeden, gemaakt tot inning der vordering, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten en de eventuele executiekosten.

Artikel 17: toepasselijk recht en
bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend toepasselijk het Nederlands recht.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of nadere overeenkomsten van welke zodanige overeenkomsten een uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond, tenzij de opdrachtnemer de keuze voor een andere
bevoegde rechter heeft gemaakt.